Eat Smart, Live Strong

Description
Image
food wise

Eat Smart, Live Strong is a 4 week nutrition and cooking class that focuses on eating more fruits and vegetables, getting 30 minutes of physical activity per day, and how to eat healthy while staying within a food budget. Each week, we will have a lesson and discussion on a topic, followed by preparing a recipe. We will eat the food together as lunch, and set goals for the following week.

 

Session One: Reach Your Goals, Step by Step (October 14th)

Session Two: Challenges and Solutions (October 21st)

Session Three: Colorful and Classic Favorites (October 28th)

Session Four: Eat Smart, Spend Less (November 4th)

 

Inclusion Statement

The University of Wisconsin-Madison Division of Extension provides affirmative action and equal opportunity in education, programming and employment for all qualified persons regardless of race, color, gender, creed, disability, religion, national origin, ancestry, age, sexual orientation, pregnancy, marital or parental, arrest or conviction record or veteran status.

La University of Wisconsin-Madison Division of Extension proporciona acción afirmativa e igualdad de oportunidades en educación, programas y empleo para todas las personas calificadas, sin tener en cuenta la raza, color, género, credo, discapacidad, religión, origen nacional, ascendencia, edad, orientación sexual, gravidez, estado civil o de paternidad, historial de detención o condena, o estado de veterano de guerra.

Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab (University of Wisconsin-Madison Division of Extension) pab rau tsoom fwv kev pom zoo thiab ncaj ncees nyob rau kev kawm ntaub ntawv, kev pab cuam thiab kev ua hauj lwm rau tag nrho cov neeg tsim nyog ua tau tsis tas hais yog haiv neeg twg, xim tawv nqaij twg, poj niam txiv neej, kev ntseeg, cov neeg puas cev xws li tes taw, kev ntseeg ntuj, kev tuaj txawv teb chaws tuaj, kev poj koob yawm txwv, hnub nyoog, kev xaiv ntawm kev daj dee, kev xeeb tub, kev muaj txij nkawm los yog ua niam txiv, kev rau txhom los yog muaj txim raug kaw los yog ua qub tub rog.

 

Series
Senior Nutrition @ MEA

Where
Meadowridge Library
Community Room B and Kitchen
When
-
Event Registration
# of Submissions: 2
Sign up / Register